چون همسفر عشق شدی مرد سفر باش

گفتم تو چرا دور تر از خواب و سرابی

گفتی که منم با تو ولیکن تو نقابی

فریاد کشیدم تو کجایی تو کجایی

گفتی که طلب کن تو مرا تا که بیابی

گفتم که در این راه کو نقطه آغاز

گفتی که تویی تو خود پاسخ این راز

چون همسفر عشق شدی مرد سفر باش

هم منتظر حادثه هم فکر خطر باش

/ 0 نظر / 10 بازدید