نام همسر در موبایل آقایون

نام همسر در موبایل آقایون:


بعد١ماه:عزیزم


بعد٢ماه:خانمم


بعد٣ماه: همسرم


بعد١سال:منزل


بعد٢سال: هیتلر


بعد٣سال:عزرائیل


بعد۴سال: ...

/ 1 نظر / 11 بازدید
mios

بعد4سال :هوو البته بعد دو سال ن 4سال[قهقهه][دست][شرمنده][کلافه]