زندگی در هوا و زمین برای جن ممکن است

ابن خرّم در کتاب الفصل می نویسد: طایفه جن امتی هستند دارای عقل، فکر و قدرت تمیز که به ایشان از طرف خدا وعده و وعید نازل شده و آنها نیز پذیرفته اند. آمیزش می کنند اولادی از آنها بوجود می آید و مرگ نیز آنها را در بر می گیرد و تمامی مسلمانان نیز بر این امر اتفاق و اجماع دارند. جنیان دارای اجسام لطیف، شفاف و هوایی هستند یعنی زندگی در هوا و زمین برای آنها امکان دارد زیرا عنصر آنها از آتش است. همچنانکه عنصر انسانها از خاک است.

/ 0 نظر / 5 بازدید